Նորություններ:

2008թ. հոկտեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 13-ը «Արարատ» ռազմավարագիտական կենտրոնը և «Հենակետ» հասարակական կազմակերպությունը Երևանում կազմակերպում են «Հայաստանը և տարածաշրջանը արդի միջազգային քաղաքական համակարգում» երեկոյան դպրոց/դասընթացներ։

«Արարատ» կենտրոնի նմանատիպ կրթական ծրագիրը հաջողությամբ անցկացվեց 2008 թ. ամռանը։ Ամառային դպրոցի աշխատանքի մասին բազմաթիվ նյութերին, ներառյալ ԶԼՄ լուսաբանումը, կարող եք ծանոթանալ www.dproc.net կայքում։

Ծրագրի նպատակներն են` արդի միջազգային հարաբերությունների համատեքստում Հայաստանի և տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակի բազմակողմանի քննական լուսաբանումը, ինչպես նաև ուսանողների վերլուծական կարողությունների և ժամանակակից տեղեկատվական միջոցներն արդյունավետ օգտագործելու հմտությունների զարգացումը:

Առաջարկվող դասընթացներն են.

 • Տարածաշրջանային մերօրյա հակամարտությունների պատմաքաղաքական արմատները, ներառյալ պատմական ժողովրդագրության և աշխարհագրության հիմնահարցերը։
 • Ազգային ինքնություն և ազգայնականություն. հայկական և օտար փորձի վերլուծություն։
 • Ներկա աշխարհառազմավարական իրավիճակը տարածաշրջանում, միջազգային հարաբերություններ, անվտանգության խնդիրներ։
 • Հոգեբանական/տեղեկատվական պատերազմներ, քարոզչություն-հակաքարոզչություն, PR և հասարակական կարծիքի ձևավորում։
 • Համացանցում (Internet) անվտանգ և արդյունավետ աշխատանքի հիմունքներ, տեղեկատվության տարածում։
 • Առաջնորդական ներուժի զարգացում։

Դասընթացները վարում են քաղաքագիտության, պատմության, հոգեբանության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար մասնագետներ։ Դասախոսություններին զուգահեռ կանցկացվեն սեմինար-պարապմունքներ՝ գործնական աշխատանքներ, քննարկումներ, կինոդիտումներ։

ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆ ԱՆՎՃԱՐ Է։

Ուսանողներն ընտրվում են մրցութային սկզբունքով` ներկայացված դիմումի և հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն ընտրության առաջին (դիմումի) փուլն անցած ուսանողները։

Դպրոցը նախատեսված է 18–30 տարեկան՝ հասարակական գիտություններ ուսումնասիրող ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների համար։ Ընտրության ժամանակ նկատի կառնվեն դիմորդների՝ համակարգչից ու համացանցից օգտվելու բազային հմտությունները։ Խիստ ցանկալի է նաև օտար լեզուների, հատկապես անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը։

 • Դասերն անցկացվելու են սեղմ ժամանակացույցով։
 • Մրցույթը շահած յուրաքանչյուր ուսանողի ներկայությունը և մասնակցությունը բոլոր դասերին պարտադիր են։
 • Դպրոցը հաջողությամբ ավարտած ուսանողները կստանան համապատասխան վկայականներ։
 • Դիմումներն ընդունվում են մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ։

Դիմումին անհրաժեշտ է կցել ինքնակենսագրություն և լուսանկար։

Լրացված փաստաթղթերի փաթեթը ուղարկել dproc@henaket.org էլ-փոստի հասցեով մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ։

Դասընթացներին արդյունավետ մասնակցությունը մեծապես կնպաստի ձեր մասնագիտական պատրաստվածությանն ու հետագա աշխատանքային գործունեությանը։

Advertisements

3 responses to “Նորություններ:

 1. Pingback: Announcement « Realarmenia’s Weblog

 2. realarmenia

  http://ahousekeeper.livejournal.com/345530.html
  Նամակ ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցներին
  Այս նամակը՝ ՀՀ ու Արցախի իրականությանը համապատասխանող քարտեզի հետ հանձնվելու է ամենախոշոր ու ազդեցիկ հայկական թերթերին ու հեռուստաընկերություններին։ Եթե ցանկանում եք ստորագրել նամակի տակ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում նշել ձեր անուն ազգանունը, կամ էլ ուղարկեք ինձ երկտողով «ինբոքսի» վրա։ Խնդրում եմ թեման չքաղաքականացնել։

  * * *

  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան
  ­զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րի
  ­ղե­կա­վար­նե­րին և աշ­խա­տա­կից­նե­րին

  ­Հայ­րե­նա­կից­ներ,

  ­սույն թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը բաց նա­մա­կով դի­մել են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գահ Ս. Սարգ­սյա­նին՝ կոչ ա­նե­լով ՀՀ հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րի կող­մից հե­ռար­ձակ­վող ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյան քար­տեզ­նե­րից հա­նել վա­ղուց ար­դեն պատ­մու­թյան գիրկն ան­ցած ԼՂԻՄ պատ­կե­րն ու փո­խա­րի­նել այն ՀՀ և ԼՂՀ քար­տե­զով։

  ­
  Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում հրա­դա­դա­րի ստո­րագ­րու­մից 14 տա­րի ան­ց ստեղծ­վել է անհեթեթ մի ի­րա­վի­ճակ. մի կող­մից օբյեկ­տիվ ի­րա­կա­նու­թյուն է այն փաս­տը, որ նախ­կին Ադր­բե­ջա­նա­կան ԽՍՀ ո­րոշ շր­ջան­ներ ը­նդ­գրկ­ված են ներ­կա ԼՂՀ կազ­մի մեջ, այն­տեղ մշտա­կան բնա­կու­թյուն են հաս­տա­տել հա­զա­րա­վոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­ր, մյուս կող­մից այդ ի­րա­կա­նու­թյու­նը չի ար­տա­ցոլ­վում ՀՀ զանգ­վա­ծային լրատ­վու­թյան մի­ջոց­նե­րում. հոդ­ված­նե­րում, հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դում­նե­րում, ե­ղա­նա­կի տե­սու­թյու­նում, թե պարզապես գո­վազդ­նե­րում Լեռ­նային Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը կամ ը­նդ­հան­րա­պես չի պատ­կեր­վում քար­տե­զի վրա կամ է­լ, լա­վա­գույն դեպ­քում, ը­նդ­գրկ­վում է մի­այն խորհր­դային ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ԼՂԻՄ տես­քով։ Ավելին՝ նման քարտեզները խախտում են ԼՂՀ Սահմանադրության 142-րդ հոդվածը, համաձայն որի. «Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը և սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանությունն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո»։

  Մի­ա­ժա­մա­նակ Ա­դր­բե­ջա­նի ղեկավարությունն ու ԶԼՄ-ներն ոչ մի­այն չեն ճա­նա­չում այդ հին սահ­ման­նե­րը, այլև բա­ցե­ի­բաց հա­վակ­նում են նույ­նիսկ ՀՀ տա­րած­քին։ Օ­րի­նակ՝ սույն թվա­կա­նի հոկտեմբերի 31 ա­դր­բե­ջա­նա­կան day.az լրատ­վա­կան կայ­քը՝ գրելով երկրի տնտեսական զարգացման նոր նախարար նշանակելու մասին, հատուկ նշել էր, որ Շահին Մուսթաֆայևը ծնվել է «Արևմ­տյան Ա­դր­բե­ջա­նի Նոյեմ­բե­րյա­նի շր­ջա­նում»։ Նմանատիպ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ների հան­դի­պու­մ ենք նաև Ա­դր­բե­ջա­նի մշա­կույ­թի ու զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան պաշ­տո­նա­կան կայ­քում, Հեյ­դար Ա­լի­ևի ան­վան պե­տա­կան հիմ­նադ­րա­մի կայ­քում։
  ­
  Զա­վեշ­տա­լի ի­րա­վի­ճակ է ստեղծ­վել. հայ­կա­կան ԶԼՄ-նե­րը կտր­ված են ի­րա­կա­նու­թյու­նից ու հա­մա­ռո­րեն ան­տե­սում են ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի շա­հե­րը՝ ա­կա­մա սա­տա­րե­լով ա­դր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նային՝ հա­յու­թյան դեմ մղ­վող տե­ղե­կատ­վա­կան ու հո­գե­բա­նա­կան պա­տե­րազ­մում։ Փաս­տո­րեն, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը զրկ­ված են նույ­նիսկ ի­րենց շր­ջա­նում սպաս­վե­լիք ե­ղա­նա­կի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ ստա­նա­լուց։ Ա­վե­լին՝ ա­զա­տագր­ված տա­րած­քում տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, այդ շր­ջան­նե­րի բնակ­չու­թյան կյանքն ու ա­ռօ­րյան գրե­թե չեն լու­սա­բան­վում ՀՀ ԶԼՄ-նե­րի կող­մից։

  ­ՀՀանրապետության տեղեկատվական դաշտում ստեղծված իրավիճակը համարելով անընդունելի և գիտակցելով այն բացառիկ դերը, որ կատարում են զանգվածային լրատվության միջոցները այդ դաշտի ձևավորման գործում, կոչ ենք անում.

  • չ­խու­սա­փել ԼՂՀ ներ­կա ի­րա­կան ու ԼՂՀ սահ­մա­նադ­րու­թյու­նով ամ­րագր­ված սահման­նե­րը պատ­կե­րե­լուց.
  • ա­վե­լի հա­ճախ ու առավել ման­րա­մասն լու­սա­բա­նել ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի բնակ­չու­թյան կյան­քը, ան­դրա­դառ­նալ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի խն­դիր­նե­րին.
  • կր­թել ու տե­ղե­կաց­նել ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րին ա­զա­տագր­ված տա­րած­քի ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյան մա­սին։

  ­Հաշ­վի առ­նե­լով խնդ­րի լր­ջու­թյու­նը նաև խնդ­րում ե­նք բո­լոր ԶԼՄ-նե­րին՝ ան­կախ կու­սակ­ցա­կան ու քա­ղա­քա­կան շա­հե­րից, զերծ մնալ այս հար­ցի ներ­քա­ղա­քա­կան շա­հար­կու­մից ի օ­գուտ հա­մազ­գային շա­հի։

 3. Aram Hovhannisyan

  վաղուց ժամանակն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s